مشخصات مدیر عامل :

نام و نام خانوادگی مدیر عاملکد ملیمدرک تحصیلی
محمد شمس امانی0052094911لیسانس

 

نام عضو حقیقی یا حقوقیشماره ثبت / کد ملینام نماینده عضو حقوقیکد ملیسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع ايران10101324421مسعود باقرپسندي2217991566عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوی دکترا
توليدي پلي اوره تان ايران10100706880کورش رادمند4170053370عضو هیئت مدیرهغیر موظفلیسانس
شيمي صنعت فرزان10101566992حسن صباغيان بيدگلي6199478819نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
حسن رسوليان0041064666فاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفلیسانس
نيک تجارت قاره10320762439محمدعلي پروانه2279694591عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا مدیریت مالی